fbpx
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

https://anna-regula.pl

Obowiązuje od dnia: 16 marca 2021 r.

1. 
Stosowane definicje.

 

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://anna-regula.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów, dostępnych w ofercie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca – Anna Reguła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Reguła Dietetyka, ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków, NIP 9452221632
 3. Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 4. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
 9. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w przypadku Kupujących administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://anna-regula.pl/sklep
 11. Produkt, jak:
  1. Plik, w tym e-book – plik elektroniczny zawierający treść przeznaczoną do odczytu, dostępny do pobrania po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę. Plikiem elektronicznym jest e-book lub inny dokument, który ma postać elektroniczną i nie jest zapisany na żadnym nośniku materialnym, w szczególności zapisany w formacie .PDF, .ePUB, .MOBI. Każdy plik elektroniczny w Sklepie zawiera opis tego w jakim formacie jest dostępny.
  2. Plan dietetyczny – plik do pobrania w formacie PDF. Produkt jest udostępniany Kupującemu po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy na stronie internetowej pod adresem: https://anna-regula.pl/sklep, Kupujący uzyskuje dostęp na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony, zgodnie z opisem tego Produktu.
  3. Konsultacja online – rozmowa realizowana przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odległość (aplikacja ZOOM) w terminie zarezerwowanym przez Kupującego. Sprzedawca udostępnia kalendarz rezerwacji online. Czas trwania, termin i zakres Konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Sklepie, w opisie danej Konsultacji online. 
  4. Współpraca indywidualna – usługa polegająca na opracowaniu spersonalizowanej diety (w tym indywidualnego jadłospisu), którą Kupujący może wykupić w planie 1 lub 3 miesięcznym. Czas trwania, termin i zakres Współpracy indywidualnej jest z góry określany przed zakupem w Sklepie, na stronie: https://anna-regula.pl/panel/pricing/ .
  5. Karta podarunkowa – znak legitymacyjny, uprawniający do dokonania zakupu w Sklepie na kwotę odpowiednio: 100, 300 lub 500 zł w określonym przy zakupie terminie (dacie ważności Karty podarunkowej). Karty podarunkowe są generowane w formie pliku elektronicznego z kodem, do wykorzystania wyłącznie w Sklepie.
 12. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub wadą prawną kupionego Produktu.
 13. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Produktu złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany Produkt nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
 14. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne zawarte w Gwarancji, np. twórca, producent, dystrybutor, Sprzedawca Produktu.
 15. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, w szczególności w celu dostępu do Plików zrealizowanych w Sklepie.
 16. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

2.
Postanowienia ogólne
  

 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. 
 2. Sprzedawca jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad.
 5. Dostarczenie Produktów odbywa się poprzez Internet.
 6. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Produktów, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

3.
Formy płatności.

Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności online  – tj. przedpłaty online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności, według wyboru Kupującego, poprzez:

 1. PAYPAL POLSKA spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225), kapitał zakładowy: 506 500 zł, ul. Emilii Plater nr 53, 00-113 Warszawa (aplikacja PayPal),
 2. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; (aplikacja autopay.pl).

4.
Zawarcie umowy sprzedaży.
  

 1. Aby zakupić Produkt należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie wybrać Plik, Konsultację online, Współpracę indywidualną, Plan dietetyczny lub Kartę podarunkową, postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
  1. dodanie Produktu do koszyka,
  2. wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
  3. podanie adresu e-mail, do którego następuje przypisanie dostępu do Pliku, Kursu Online lub Konsultacji online,Współpracy indywidualnej, Planu dietetycznego lub Karty podarunkowej,
  4. wskazanie danych do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
  5. wybór formy płatności,
  6. akceptacja regulaminu Sklepu (w drodze kliknięcia w odpowiednie okienka tzw. „Checkbox”),
  7. zapoznanie się z informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej Produktu, w przypadku udzielenia zgody na wcześniejsze rozpoczęcie korzystania z danego Produktu lub na pobranie Pliku (w drodze kliknięcia w odpowiednie okienka tzw. „Checkbox”), 
  8. opcjonalnie – udzielenie zgody na wcześniejsze rozpoczęcie korzystania z danego Produktu lub wcześniejsze pobranie Pliku (w drodze kliknięcia w odpowiednie okienka tzw. „Checkbox”),
  9. potwierdzenie woli zawarcia umowy poprzez wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równorzędnego.
 3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej wybrany Produkt. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.
  1.  

5.
Realizacja Zamówienia 

 1. Dostęp do zakupionego Produktu jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Kupujący otrzymuje e-mail z Plikiem do pobrania lub z dostępem do Planu dietetycznego, Współpracy indywidualnej, Karty podarunkowej. Są one nieaktywne, aż do momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę,
 2. Aby skorzystać z Konsultacji online należy wykonać następujące  kroki:
  1.  Wybór rodzaju konsultacji (pierwsza konsultacja on-line, kolejna konsultacja on-line)
  2. Wybór daty i godziny spotkania (wg terminów dostępnych w kalendarzu online udostępnionym przez Sprzedawcę)
  3. Dokonanie płatności za Konsultację online (Bluemedia, PayPal)
  4. Wypełnienie ankiety niezbędnej do realizacji konsultacji. Ankieta powinna być uzupełniona nie później niż 3 dni przed datą spotkania (ankieta zawiera dane o stanie zdrowia Kupującego tak, aby dietetyk mógł przygotować się odpowiednio do konsultacji).
 3. Konsultacja online odbywa się według poniższych zasad:
  1. Konsultacja odbywa się poprzez narzędzie online do prowadzenia telekonferencji (audio i wideo) – ZOOM aplikacja dostracza przez Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113. Korzystanie z aplikacji podczas Konsultacji online prowadzonej przez Sprzedawcę nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez Kupującego.
  2. W przypadku spóźnienia dietetyk czeka na Kupującego do 10 minut na czacie, po upływie tego czasu termin Konsultacji online przepada, a Sprzedawca ma prawo jednostronnie wyznaczyć Kupującemu nowy, ostateczny termin Konsultacji online, po bezskutecznym upływie którego może rozwiązać z Kupującym umowę i dochodzić naprawienia ewentualnej szkody. 
  3. Przełożenie terminu Konsultacji online przez Kupującego jest możliwe najpóźniej na 3 dni przed ustalonym pierwotnie terminem, po tym terminie nie jest już możliwa jego zmiana. 
  4. Sprzedawca zastrzega sobie zmianę osoby dietetyka udzielającego Konsultacji online z ważnych powodów (w tym z przyczyn losowych). 
  5. Kupujący może wykupić kontynuację Konsultacji online w postaci kolejnego spotkania maksymalnie do pół roku od odbycia pierwszej konsultacji. 
  6. W terminie 3 dni po odbyciu Konsultacji online Kupujący otrzyma w wiadomości e-mail podsumowanie usługi wraz z dodatkowymi materiałami jako załącznikami.
 4. Dostarczanie Produktów nie jest związane z ponoszeniem dodatkowej opłaty.

6.
Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsumentowi oraz Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dotyczącej Produktu przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail:  [email protected]
 5. Podmiot odstępujący od umowy może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta np. pobrany z sieci Internet.
 6. Konsument oraz Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
  • swoje dane identyfikacyjne i teleadresowe,
  • nazwę lub symbol/oznaczenie Produktu,
  • datę zawarcia umowy,
  • numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Produktu przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 9. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
    •  

7.
Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku Zamówienia Pliku, Planu dietetycznego lub Konsultacji online, Konsument lub Klient-Konsument traci prawa do odstąpienia od Zamówienia przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  1. zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, po przekazaniu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przez Sprzedawcę informacji o utracie prawa odstąpienia i wyrażeniu przezeń zgody na wykonanie Konsultacji online przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka typu „Checkbox” na etapie składania Zamówienia), Sprzedawca wykonał w całości Konsultację online;
  2. zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, po przekazaniu Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przez Sprzedawcę informacji o utracie prawa odstąpienia, Ten wyraził zgodę na pobranie Pliku, w tym Planu dietetycznego przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka „Checkbox” na etapie składania Zamówienia).
 2. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi  i Klientowi – Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1.  

8.
Zasady reklamacji na podstawie rękojmi

 1. Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania/realizacji Produktu w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wad.
 3. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail: [email protected]. W celu złożenia reklamacji Konsument może skorzystać ze wzoru Formularza Reklamacji
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • swoje dane identyfikacyjne i teleadresowe,
  • nazwę lub symbol/oznaczenie Produktu,
  • uzasadnienie reklamacji,
  • datę ujawnienia się wady/dowiedzenia się o wadzie,
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail). 
 7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Produktu, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.
   •  

9.
Gwarancja

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta (w zależności od przedmiotu sprzedaży może nim być także Sprzedawca).
 2. Jeśli dany Produkt jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez dokument gwarancyjny.
 3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Produktu.
 4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień na podstawie rękojmi.

10.
Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących z tym związane zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie : https://anna-regula.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych:
  1. ze składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,
  2. z założeniem Konta w Sklepie,
  3. z zapisaniem się do newslettera,
  4. z kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.
 1.  

11.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  2. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej,
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu format, jak: .ePUB, .MOBI.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.
  1.  
  1.  

 

12.
Formularz kontaktowy 

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

13.
Rejestracja w Sklepie i założenie Konta. 

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
 2. Założenie Konta jest związane z korzystaniem z Produktów dostępnych w Sklepie, np. w celu pobrania Plików, uzupełnienia ankiety w ramach współpracy indywidualnej, etc.
 3. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 4. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.

14.
Newsletter

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.
 6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

15.
Autorskie prawa majątkowe 

 1. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 2. Zakup Produktu nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do Produktów, a Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 4. Każdy ujawniony przypadek naruszenia przez Kupującego praw autorskich majątkowych lub innych praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego, ujawnionego naruszyciela kary umownej w wysokości 10000 zł.
 5. W szczególności Kupującemu nie wolno:
  • usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Produkt.
  • zwielokrotniać Produktu lub dokonywać rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.
  • udostępniać Produktu innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w  celach innych niż dozwolony użytek prywatny.
  • wynajmować lub użyczać Produktu, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej – w celach innych niż dozwolony użytek prywatny.
     •  

16.
Platforma ODR

 1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
 2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.
 4. Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
 5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) [Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Polska, e-mail: [email protected] .

17. 
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Ponadto, Konsument ma prawo do wytoczenia powództwa przeciwko Sprzedawcy według przepisów o właściwości przemiennej. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt.
 3. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
 4. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk lub pobrać na urządzenie.
 5. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sklepu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.
Przewiń do góry